I forbindelse med de nye GDPR-regler har BC KVIK fået en persondata-/privatlovspolitik, som du kan læse her.

 

Persondata-/privatlivspolitik for BC KVIK
Denne persondata-/privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i BC KVIK behandler dine personoplysninger.

DATAANSVARLIG
I BC KVIK er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Vi er:

Badminton Clubben KVIK
CVR: 35502149
Email: bckvik@gmail.com

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 • Medlemsliste til intern kontakt (navn, adresse, email, telefonnummer, fødselsdato, køn, indmeldelsesdato)
 • Udsendelse af informationer om arrangementer og lignende i klubben (navn, e-mail)
 • Kontingentopkrævning (navn, adresse)
 • Spilleplanlægning (navn, afbud til træning evt. med årsag)
 • Holdopstillinger, tilmeldinger og kampresultater ifm. holdkampe/turneringer (navn og fødselsdato)
 • Offentliggørelse af klubmestre på klubbens hjemmeside (navn)
 • Refusion af udgifter, hvis du har afholdt udgifter for BC KVIK (navn, kontonummer)
 • Årlig indberetning af medlemstal til DGI (alder og køn, ej navne dvs. anonymiseret)

Særlige formål:

 • Offentliggørelse af kontakter/ klubbens tillidsposter (navn, telefonnummer, evt. email)*
 • Legitimation iht. hvidvasklovgivning ifm. bankforretning og lign. (navn, adresse, CPR-nummer)**

*Kun medlemmer der er valgt til en tillidspost (bestyrelse, revisorer, spilleudvalg, holdledere)
**Kun formand og kasserer, evt. øvrige bestyrelsesmedlemmer

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi indsamler almindelige personoplysninger, dvs. navn, adresse, email, telefonnummer, fødselsdato, køn, evt. kon-tonummer, evt. CPR-nummer (kun bestyrelse) samt afbud til træning.

Vi indsamler ikke følsomme personoplysninger, dvs. race/etnicitet, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold / seksuel orientering, hel-bredsoplysninger, straffedomme eller lovovertrædelser.

BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag: Interesseafvejningsreglen (art. 6 stk. 1, litra f). Det vil sige: Foreningens berettigede interesse i at behandle oplysninger / at foreningens saglige formål med at behandle oplysningen skal være stærkere end de eventuelle modstående hensyn til den registrerede, der måtte være.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Nets ifm. kontingentopkrævning (navn, adresse)
 • Danske Bank ifm. refusion af udgifter (navn, kontonummer)
 • DGI / Badminton Danmark ifm. holdkampe og evt. turneringer (navn, fødselsdato)
 • Kun holdledere: DGI / Badminton Danmark / badmintonpeople.dk (navn, email, telefonnummer)
 • DGI ifm. medlemsindberetning (alder og køn, ej navn dvs. anonymiseret)

Kun formand og kasserer, evt. resterende bestyrelsesmedlemmer:

 • Danske Bank A/S og MobilePay Denmark A/S (navn, adresse, cpr-nummer)
 • Offentlige myndigheder som Københavns Kommune og CVR-registeret
 • DGI og Badminton Danmark

Vi offentliggør ikke en medlemsliste på klubbens hjemmeside, men medlemslisten kan blive delt internt til klubbens medlemmer og holdledere fx per email. Medlemslisten administreres af klubbens kasserer.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier (og sletter derefter):

 • Kontingentopkrævning/Nets portal: Op til ½ år efter udmeldelse
 • Medlemslisteoplysninger: Op til 1 år efter udmeldelse
 • Oplysn. om afbud til træning: Op til 1 år efter pågældende træningsaften (af praktiske årsager i spilleudvalget)
 • Kontingentoplysning og andre indbetalinger (kun navn/i regnskabsbilag): Op til 5 år iht. bogføringsloven
 • Bankoplysninger brugt ifm. refusion af udgifter (Netbank/regnskabsbilag): Op til 5 år iht. bogføringsloven

Undtagelser pga. historisk værdi: Dit navn kan fremgå i listen af klubmestre på hjemmesiden i længere tid, med mindre du beder os om at blive slettet. Andre oplysninger om idrætspræstationer i regi af BC KVIK samt lederhverv i for-eningen kan også gemmes, så længe de har historisk værdi.

DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personop-lysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du: Sende skriftlig anmodning til klubbens email.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Sende en skriftlig anmodning til klubbens email. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlings-aktiviteterne.

Sidst opdateret: 26. februar 2018