Referat fra BC Kvik´s generalforsamling, mandag den 7. maj 2018.

 

1. Valg af dirigent.

Thorstein konstaterede, at der var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen. Thorstein sagde også, at på grund af at vi ikke er 2/3 af klubbens medlemmer til generalforsamlingen, så vil man ikke kunne stemme om vedtægtsændring under punkt 5a, men at man vil drøfte vedtægterne, og at den kommende bestyrelse skal indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte kan vedtage ændringerne i vedtægterne.

 

2. Bestyrelsens beretning

Ole berettede, at vi pt. er 48 medlemmer, hvoraf 7 er passive. Bestyrelsen er opmærksom på det faldende medlemstal, og har også haft set på Østerbroweekenden for at skaffe nye medlemmer. I år tager vi forbi og kigger på arrangementet og ser om, det er noget, som vi kunne have interesse i at deltage i til næste år.

Vi har igen fået lavet en rigtig god sponsoraftale.

Der har været afholdt et rigtig godt Petanque arrangement samt en rigtig god juleturnering uden julefrokost. Ligeledes havde Birgitte og Heidi arrangeret et rigtig godt klubmesterskab, og det var en succes med tilskuddet til spisningen efter klubmesterskabet. Stor tak til alle arrangørerne.

Ole fortalte, at vores 1. hold var sluttet som nr. 5 i rækken, 2. holdet kom på sidste pladsen i deres række og veteranholdet var blevet nr. 4 i deres række. Alle 3 hold er gentilmeldt i den kommende sæson.

Ligeledes sagde Ole, at der ikke har været tilslutning nok til trænerkonceptet. Sommertræningen er i gang om onsdagen kl. 19.00 og kører i maj, juni, juli og august måned.

Vi har forsat fået de samme træningstider i den kommende sæson 2018-2019. Kbh Kommune skulle have lanceret et nyt bookingsystem, men det er blevet udskudt 1 år. Ole fremlagde spilleudvalgets beretning. Ole roste spilleudvalget og holdlederne for deres store arbejde. Som noget nyt i år havde spilleudvalget også prøvet Jans It program til at lave planer men af forskellige årsager fortsætter man spilleplanlægningen som hidtil.

Der blev stillet spørgsmål til, om nu hvor vi har tilmeldt 3 hold, om vi så har kvinder nok?

Det har i år ikke været kvinderne, som har været problemer, men det har især været et problem med at få folk til at spille single på 2 holdet. Der er blevet set på, om det var bedre at tilmelde 2.holdet i en anden række med andre krav til sammensætningen. Der er rækker, hvor der kun er 2 piger, men så skulle der i stedet stilles 4 herresingler og det løser ikke problemet. Så man har valgt at gentilmelde alle 3 hold, og så må vi se hvordan det går.

 

Bestyrelsens beretninger blev godkendt.

 

3. Regnskab

Birgitte fremlagde regnskabet, og regnskabet blev godkendt.

 

4. Kontingent

Birgitte fremlagde forslaget om uændret kontingent. Forslaget blev godkendt.

 

5. Indkomne forslag.

A. Bestyrelsen foreslår ændring af klubbens vedtægter. Bilag vedlagt. Vedtægterne blev gennemgået af Birgitte, og der blev stillet/besvaret spørgsmål. Som før beskrevet vil der blive indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages.

 

B. Bestyrelsen foreslår, at trænerkonceptet kan genoptages, hvis der er interesse for det.

Det blev besluttet, at trænerkonceptet kører videre under de samme betingelser som hidtil. Mette T. har påtaget sig opgaven og Malene hjælper. Forslaget blev godkendt.

 

C. bestyrelsen søger koordinator til øl/sodavand ordningen.

Ole påtog sig opgaven og kan få hjælp fra Casper.

 

6. Valg af formand

Ole Rasmussen blev genvalgt

 

7. Valg af kasserer

Birgitte Frost Nøhr var ikke på valg.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Helle Rohde genvalgt.

Malene Jacobsen var ikke på valg.

Heidi Kurre Nielsen er udtrådt af bestyrelsen før tid. Thomas Willingshøj blev valgt som bestyrelsesmedlem i 1 år.

Mette Thorup blev valgt som suppleant.

 

9. Valg af spilleudvalg

Jeanet Saabye og Helle Rohde, Mikael Dupont, Malene Jacobsen, Mette Thorup, Thomas Willingshøj, Mette Rosberg, Margrethe Wandall blev valgt til spilleudvalget.

Heidi Kurre Nielsen, Birgit Johansen og Kim Paetau ønskede ikke genvalg.

 

10. Valg af revisor

Henrik Vilhelmsen blev genvalgt.

Mark Jørgensen blev genvalg.

Revisorsuppleant Niels Themstrup blev genvalgt.

 

11. Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen

Der blev efterlyst arrangører af juleturneringen. Der var ingen, som meldte sig, så folk kan tænke over det, og hvis ingen melder sig, så bliver det ikke til noget.

Bestyrelsen synes, at det er kritisk, at vi ikke er så mange medlemmer, og at det kunne være godt med 5-10 stykker mere.

Der var ide fremme om, at man kunne slå sig sammen med andre klubber. Nogle havde hørt, at ABC klubben på Amager skal lukke og dermed slås sammen med BC37. Måske ville nogle spille hos os i stedet for. Vi har før fået medlemmer fra ØBK. Måske ville der være nogle flere, som vil ville være interesseret i at komme og spille hos os.

Malene laver et opslag angående nye medlemmer på facebook, og så kan de medlemmer, som har facebook dele dette opslag. Teksten fra dette opslag kan også deles på ens firmas intranet. Det blev foreslået at hænge sedler op i Svanemøllehallen, da der er mange som lejer baner i denne hal.

Der blev spurgt, hvad det er, der gør, at folk skal vælge en klub som vores:

Vi er en meget social klub, vi har en god hal, der er plan og man spiller mod forskellige, det er ikke så dyrt at være medlem samt gode træningstider.

Bestyrelsen arbejder videre med forslagene.

Der blev efterspurgt om, der er nogen som har styr på antal holdkampe. Jan lavede statistikker for mange år siden. Men det gør vi ikke længere.

Birgit fik 1 flaske vin og 1 blomst for hendes mange års store indsats i spilleudvalget mm.

Der var tilkendegivelser om, at det var et godt klubmesterskab, og at det var rart, at vi spillede mix-rækkerne færdige først og derefter startede double-kampene. Birgitte fik et par flasker vin for planlægningen af klubmesterskabet.

Birgitte uddelte diplomer til vinderne af årets klubmesterskab.

Klubmesterskaberne 2018– resultater:

Herre single A: Henrik V.

Dame double: Mette B. og Mette R.

Herre double A: Henrik V. og Martin

Herre double B: Mikael og Jesper

Mix double A: Margrethe og Thomas A

Mix double B: Thomas W. og Martine

 

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Ole Rasmussen
Formand

Birgitte Frost Nøhr
Kasserer

Malene Jacobsen
Bestyrelsesmedlem

Heidi Kurre Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Helle Rohde
Bestyrelsesmedlem

 

Referat ved Helle Rohde, 8. maj 2018.