Referat fra BC Kviks generalforsamling, torsdag den 27. april 2023.

(fremmødt 18 deltagere).

 

  1. Valg af dirigent

Thorstein blev valgt, og Thorstein konstaterede, at der var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen.

 

2. Bestyrelsens beretning

Ole sagde, at det blev en anderledes sæson på grund af ombygningen, og at vi i starten ikke havde tennishallen mellem 19.00-20.00. Undervejs i sæsonen gjorde Ole indsigelse, da tiden mellem 19.00-20.00 ikke blev brugt til unge under 20 år, og vi fik dermed tiden tilbage igen.

Der har været et fald i antal medlemmer. Pt. er vi 41 medlemmer, og der skal søges efter flere spillere i den kommende sæson. Især også når de nye faciliteter er på plads.

 

Ole takkede spilleudvalget for deres kæmpe indsats med at lave spilleplaner med rullende udskiftning.

 

Ole sagde, at han afmelder tennishallen i maj, juni, juli og muligvis august måned. Vi har ikke badmintonhallen i juli måned, men man er velkommen til at tage ned og se, om der er ledige baner.

 

Tilslut takkede Ole for et sjovt brætpilsarrangement som afslutning på veteranholdets kampe samt et godt utraditionelt klubmesterskab.
 


Malene fremlagde spilleudvalgets beretning.

 

Malene fortalte, at veteranholdet endte som nr. 4. 1. holdet blev trukket i løbet af sæsonen, og hvis ingen melder sig som holdleder, så bliver det ikke tilmeldt i den kommende sæson. Der var ingen som påtog sig opgaven. Såfremt man skulle have lyst til at stå for et andet slags hold som holdleder, så er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

Malene sagde, at det var første hele sæson med det nye system og spurgte, hvad holdningen var til det nye system.

 

Feedback var:

  • Det fungerer bedst, når der bliver lavet runder
  • Flere kampe på tværs af niveauer
  • Nogle følte, at de tit spiller med de samme… (systemet fungerer ikke optimalt, når vi ikke har været så mange spillere)
  • Flere mix

 

Jakob og Asger påtog sig opgaven at se, om man kan sætte spilleprogrammet anderledes op.

 

Der var opfordring til stadigvæk at komme med ønsker til spilleplanlæggeren.

 

Bestyrelsens beretninger blev godkendt.

 

 

3. Regnskab forelægges til godkendelse

Steffen fremlagde regnskabet, og regnskabet blev godkendt.

 

Gebyret til Nets, Bank og Mobile Pay var på 2390.14 kr. Der var et spørgsmål, om man vil kunne spare dette beløb, ved at man indbetaler kontingent på Mobile Pay. Dette vil bestyrelsen undersøge nærmere.

 

4. Kontingent

Ingen forslag.

 

5. Indkomne forslag.

Der var ikke kommet nogen forslag.

 

 6. a. Valg af formand – Ole Rasmussen ikke på valg.

     b. Valg af kasserer – Steffen Sorth blev genvalgt.

 

7. Valg af spilleudvalgsformand

Jeanet Saabye blev valgt.

 

8. Valg af resterende bestyrelsesmedlemmer
Helle Rohde var ikke på valg

Mette Thorup blev genvalgt

Jakob Rodenberg blev valgt som suppleant


9. Valg af spilleudvalg
Jeanet Saabye, Helle Rohde, Malene Jacobsen, Mette Thorup og Birgit Krogh Johansen blev alle genvalgt til spilleudvalget. Desuden blev Jakob Rodenberg valgt ind i spilleudvalget.

 

10. Valg af revisor

Henrik Vilhelmsen blev genvalgt.

Mark Jørgensen blev genvalgt.

Revisorsuppleant
Gisela Bay blev genvalgt.

 

  1. Eventuelt

Der var ros til spilleudvalget for deres arbejde.

Steen spurgte, om der var interesse for en klubtur i en weekend. Dette var der stemning for, så Steen vil arbejde videre med dette. Der blev foreslået Fuglsøcenteret.

 

Jakob sagde, at hvis der var nogle, der manglede kørsel til badminton til og fra Valby, så var de velkommen til at køre med.

 

Der var et ønske om, at der blev købt weissbeer, danskvand med citrus, alkoholfri øl og cola light.

 

Ole takkede Malene for hendes meget store arbejde og engagement i bestyrelsen. Malene vil modtage en gave på et senere tidspunkt.  

 

Ole Rasmussen                                    Steffen Sorth

Formand                                               Kasserer

 

Malene Jacobsen                                 Mette Thorup                                                              

Bestyrelsesmedlem                              Bestyrelsesmedlem

 

Helle Rohde

Bestyrelsesmedlem        

 

Referat ved Helle Rohde, 02. maj 2023.